Namthipthavone.net
Why believe the bible?

ພຣະຄຳພີເປັນເລື່ອງດຽວ

ເຖິງ​ວ່າຜູ້ຂຽນຈະມີຫລາຍຄົນເຊັ່ນນັ້ນ ແຕ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ 40 ຄົນຂຽນ ກໍ່ເປັນເລື່ອງດຽວກັນ ມີໃຈຄວາມດຽວກັນ ມີຈຸດປະສົງດຽວກັນ ຄວາມໜາຍດຽວກັນ ທຸກຫົວຕິດຕໍ່ປະສານກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ຂັດແຍ່ງກັນ ຖ້າສົມມຸດວ່າ ເຮົາຈະໃຫ້ຄົນ 10 ຄົນຂຽນໜັງສືຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ຄົນທັງ 10 ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ພົບປະກັນເລີຍ ແລະ ບໍ່ມີໃຜ ບອກນຳວ່າ ໃຫ້ຂຽນເລື່ອງຫຍັງ ແລະໃຫ້ເຂົາຢູ່ກັນ ຄົນລະບ່ອນ ຄົນລະແຫ່ງ ທ່ານຄິດວ່າ ສິ່ງທີ່ທັງ 10 ຄົນ ຂຽນນັ້ນຈະມີຈັກ​ເລື່ອງ ແນ່ນອນຈະຕ້ອງມີເຖິງ 10 ເລື່ອງ ແຕ່ເປັນຫຍັງພຣະຄຳພີຈິ່ງເປັນເລື່ອງດຽວກັນໄດ້ ທັງໆທີ່ມີຜູ້ຂຽນເຖິງ 40 ຄົນ ທີ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນກໍ່ເພາະວ່າ ພຣະຄຳພີນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ ພຣະວິນຍານອົງດຽວນັ້ນ ໄດ້ດົນຈິດດົນໃຈຂອງທັງ 40 ຄົນນັ້ນ ໃຫ້ເຂົາຂຽນພຣະຄຳພີຂຶ້ນຕາມໃຈຂອງພຣະອົງເອງ ບໍ່ແມ່ນຕາມໃຈຂອງຜູ້ຂຽນ ດັ່ງນັ້ນພຣະຄຳພີຈິ່ງເປັນ ເລື່ອງດຽວກັນ.

Namthip Thavone

Follow us