Namthipthavone.net
ກ່ຽວກັບ

ກ່ຽວກັບ

ໄບໂບເວີດໄດ້ນໍາເອົາ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເຂົ້າມາສູ່ຜູ້ຄົນ ໃນໂລກອິນເຕີເນັດ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານໜ້າ ເຟຼດບຸກ ແລະ ຜ່ານ ເວັບໄຊ ທຸກມື້ ພວກເຮົາຈະນໍາເອົາຂໍ້ຄວາມຄິດດີໆຈາກພຣະຄໍາພີ ສັ້ນໆ ເວັບໄຊຂອງເຮົາຈະນໍາບົດຄວາມ ແລະ ເນື້ອຫາ ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ເອົາວີດີໂອເຂົ້າມາ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ເລີກກ່ຽວກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ , ຖ້າຫາກທ່ານ ມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ ຫຼື ກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິດຕຽນ ກາລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທາງເວັບໄຊ .ໄບໂບ ນີ້ເປັນພັນທະກິດຂອງ ໂກດໄບໂບ (GlobalRize) ມາຕິນເວັບໄຊ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເປັນຜູ້ນໍາຂອງພັນທະກິດນີ້ , ມາຕິນເປັນສິດຍາພິບານໃນປະເທດ ເນເທແລນ , ເຊື່ງມີປະສົບການຫຼາຍປີໃນການປະກາດ , ກັບຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ ຜູ້ບຸກເບີກຄຣິດຕະຈັກໃນປະເທດໄທ ທີມງານຈາກໄບໂບ ເວີດນັ້ນມາຈາກຫຼາຍໆ ປະເທດ ເຊັ່ນ : ມາເລເຊຍ , ຟີລິບປິ່ນ, ປະເທດໄທ , ສາຫະລັດອານາຈັກອັງກິດ, ສາຫະລັດອາເມລິກາ ເວັບໄຊ ບາຍໂບເວີດ ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາໄທເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໜ້າເຟດບຸກຂອງໄບເບີ ເວີດ ຍັງມີພາສາອື່ນອີກ 13 ພາສາ

Follow us